Bøker på benkeplate i et bibliotek

Et bibliotek som ikke er universelt utformet øker forskjellene i samfunnet

Mange bibliotek har i dag et imponerende tilbud av tjenester og aktiviteter og har blitt en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Men er biblioteket universelt utformet? Et bibliotek som ikke er universelt utformet vil øke forskjellene i samfunnet ved at noen utestenges fra aktivitetene som tilbys.

Bibliotek med universell utforming er for alle

I bibliotek med universell utforming kommer alle besøkende seg til og inn i lokalet og de kan benytte bibliotekets ulike tilbud. Dette innebærer blant annet at det er enkelt å finne fram, det er gode lys- og lydforhold, god fremkommelighet og bibliotekets funksjoner er enkle å bruke. Bibliotek med universell utforming kan være en arbeidsplass for ansatte både med og uten funksjonsnedsettelser. Bibliotek som er universelt utformet fremmer livskvalitet, inkludering og sosial bærekraft.

 

Reduserer ulikhet og bidrar til et aldersvennlig samfunn

Biblioteket er en viktig aktør i arbeidet med å utjevne forskjellene i samfunnet. På biblioteket kan mennesker i alle aldre møtes. De kan låne bøker og spill, lese aviser og tidsskrifter og benytte bibliotekets PCer og annet utstyr. I tillegg tilbyr mange bibliotek aktiviteter som foredrag, teaterforestillinger, dataverksted for eldre, lesesirkler, kreative verksted for barn osv. Bibliotekene brukes av barnehager og skoler, de benyttes som et alternativ til hjemmekontor og er en viktig sosial møteplass for både ungdom, voksne og eldre.

 

Andelen mennesker med funksjonsnedsettelser vil øke i takt med at det stadig blir flere eldre. Dette innebærer at stadig flere har behov for universelt utformede omgivelser med for eksempel trinnfrihet, god belysning, godt lydmiljø og håndløpere. Bygg og uteområder med universell utforming er en forutsetning for et aldersvennlig samfunn.

 

Bibliotekene har plikt til å fremme universell utforming

Bibliotek i nye bygg skal minst oppfylle minimumskravene i byggteknisk forskrift, men også bibliotek i eldre bygg har plikt til universell utforming av bibliotekets alminnelige funksjoner, jf. likestillings- og diskrimineringsloven. Offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Plikten til universell utforming anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift. Manglende universell utforming kan defineres som diskriminering.

 

Er biblioteket tilstrekkelig universelt utformet?

Det er nødvendig med en systematisk og målrettet tilnærming for å få oversikt over bibliotekenes tilstand når det gjelder universell utforming. Ved å kartlegge universell utforming i biblioteket får man oversikt over i hvilken grad lokalene er universelt utformet, og på bakgrunn av kartleggingen kan det utarbeides en oversikt over hvilke utbedringstiltak som bør prioriteres og som må til for å hindre diskriminering.

 

Dyrt å bygge om? Bytt lokaler!

Dersom det viser seg for kostnadskrevende å oppgradere bibliotekets lokaler slik at de blir universelt utformede, bør biblioteket flyttes til lokaler som er universelt utformet.

 

Ta kontakt

Universell Utforming AS har lang erfaring med å kartlegge universell utforming i bygg og uteområder. Vi kan bistå med rådgivning i både store og små prosjekter. Les mer om våre ansatte eller ta kontakt med Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.no eller på telefon 926 05 437.0

Skriv en kommentar

hCaptcha