Universell utforming i kommunalt planarbeid

Universell utforming må være godt forankret i kommunens planverk. En bevisst holdning til universell utforming er viktig på alle nivåer, fra kommunal planstrategi til utførelse, drift og vedlikehold.


De gode løsningene for universell utforming finnes ved å bruke reguleringsbestemmelser og se dem i sammenheng med innholdet i teknisk forskrift. 


Vi har erfaring fra kommunalt planarbeid og hvordan man kan arbeide med universell utforming på både et overordnet og på et mer detaljert nivå i en kommune. Kompetanse om universell utforming er sentralt både i kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaker, og innen infrastruktur, uteområder, drift og vedlikehold. Også ved gjennomføring av arrangementer og som bestiller er det viktig med kompetanse om universell utforming. 


Vi har holdt mange foredrag om universell utforming i kommunalt planarbeid og knytter da kravene i byggteknisk forskrift opp imot praktiske eksempler. Vi kan også delta i workshops og tilsvarende arrangement. 


Faglig ansvarlig: Karen-Anne Noer.

Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet?

Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk.