Arbeidsområder

Bygg og uteområder

Universell utforming skal bidra til gode bygg og uteområder for flest mulig. Et bygg er universelt utformet når hovedløsningen er utformet slik at det kan brukes på en likeverdig måte...

Universell utforming i kommunalt planarbeid

Universell utforming må være godt forankret i kommunens planverk. En bevisst holdning til universell utforming er viktig på alle nivåer, fra kommunal planstrategi til utførelse, drift og vedlikehold...

Reisekjeden knyttet til persontransport

Alle er avhengig av et godt fungerende tilbud innen persontransport for å kunne delta i samfunnet. For å kunne leve livet fullt ut, delta på sosiale aktiviteter og komme seg til arbeid og utdanning må hele reisekjeden fungere...

Digital tilgjengelighet og brukergrensesnitt

Samfunnet blir i dag i økende grad digitalisert og dette stiller krav til universell utforming slik at all elektronisk informasjon og alle elektroniske tjenester er tilgjengelig for alle, uavhengig av hvilket teknisk utstyr man har, situasjon og funksjonsevne...

Velferdsteknologiske løsninger

Velferds- og hverdagsteknologi vil spille en stadig større rolle i omsorgs- og velferdstjenester. Erfaringer fra kommunene viser at velferdsteknologi kan gi personer med funksjonsnedsettelser bedre muligheter til å mestre eget liv og være trygge og sikre i eget hjem...

Lovverk og standarder

Krav til universell utforming finnes i mange internasjonale og nasjonale lover, forskrifter og standarder...