Våre oppdrag

På denne siden finner du et utvalg av våre oppdrag innen fagfeltet universell utforming.

Oppdragene er sortert i følgende kategorier:    bygg og uteområder, digital tilgjengelighet, persontransport,
velferdsteknologi og eHelse,  samt prosjekter innen lover og standardisering. 

Bygg og uteområder

Fasade Skarbos vei 4 - forretningsbygg i 6 etasjer

Konsulent for inkluderende design i sammenheng med BREEAM-Nor sertifisering

Skabos vei 4 omfatter totalrenovering av et eksisterende kontorbygg. Prosjektet BREEAM-sertifiseres og må tilfredsstille kravene BREEAM-NOR stiller. BREEAM er en internasjonalt anerkjent metode for å måle en bygnings bærekraftige egenskaper. Prosjektet omfatter rådgivning for inkluderende design gjennom hele prosessen i samråd med aktuelle norske krav og NS EN17210-2021 som relevant standard. 

Oppdragsperiode: 2023-2024

 

Oppdragsgiver: SpareBank 1,  Forsikring AS

 

Rødmalte, eldre trebygninger - Amaldhus aktivitetshus

Oslobygg KF – status og kartlegging av universell utforming i bygg og uteområder

 

Oslobygg KF har startet et omfattende arbeid for å få oversikt over tilstanden når det gjelder universell utforming i sine bygg med tilhørende uteområder. Kartleggingen skal danne grunnlag for videre planlegging, prioritering og rådgivning knyttet til universell utforming. I 2022 kartla Universell Utforming AS 291 barnehager for Oslobygg KF og i 2023 kartla vi 222 helse-, omsorgs-, idretts- og kulturbygg. I 2024 kartlegges resterende barnehager.

Oppdragsperiode: 2022, 2023 og 2024

 

Vår oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Oslobygg KF

Grafikk planlagt rund skolebygning

Frakkagjerd ungdomsskole – kvalitetssikring av universell utforming i prosjekteringen

 

Vi har gjennomført tredjepartskontroll av prosjektert planløsning av bygg og uteområder for ny ungdomsskole med forsterket avdeling og utvidet nærmiljøfunksjon, før detaljprosjektering. 

Oppdragsperiode: 2023-2024

 

Vår oppdragsgiver: Tysvær kommune

Nordby Ungdomsskole

Nordby ungdomsskole – status og kartlegging av universell utforming


Type oppdrag: Vurdere status når det gjelder universell utforming, kartlegge sentrale avvik og peke på utbedringstiltak som er nødvendige for å oppnå likestilt deltakelse.

 

Oppdragsperiode: 2021

Vår oppdragsgiver: Ullensaker kommune

 

Gamle trebygninger med liggeende gårtt panel og skiferheller på taket, grønt gress og planter. Bratt bergvegg bak.

Agatunet –  Kompetanseheving gjennom kurs og rådgiving til praktisk kartlegging. 

Agatunet er et fredet klyngetun (museum) i Sørfjorden i Hardanger med bygg fra middelalderen til ca. 1900. Oppdraget omfattet også kurs om universell utforming ved formidling i sosiale medier. 
Oppdragsperiode: 2023

Oppdragsgiver: Stiftinga Hardanger og Voss museum

 

Fra utstilling: portrett av henrettede jøder

Holocaustsenteret - Kartlegging og kompetanseheving

Gjennomgang av kartleggingsresultat med forslag til utbedring og tilrettelegging i fremtidig utstilling i et vernet bygg. 
Oppdragsperiode: 2023

Oppdragsgiver: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Oversiktbilde fra Nesodden bibliotek viser møblering i fugleperspektiv

Folkebibliotek i Hole, Tomter og Nesodden - kartlegging universell utforming


Oppdragsgiver ønsket i dette pilotprosjektet å få et hovedinntrykk av status for universell utforming i de tre bibliotekene. Vi samlet gode prinsipper for utforming av biblioteklokaler, registrerte mangelfulle løsninger, foreslo utbedringstiltak og anbefalte oppfølgingstiltak.

Oppdragsperiode: 2023

 

Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune

Uteområde med klare gangsoner

Utredning om universell utforming i kommunal planlegging


Utredningen med tittelen «Universell utforming i kommunal planlegging – utfordringer, prinsipper og tiltak» belyser hva universell utforming i planlegging betyr i praksis og hvordan arbeidet med universell utforming i kommunal planlegging kan forbedres og videreutvikles. Eksempler på temaer er utfordringsbildet når det gjelder universell utforming i bygg og uteområder, begrepsbruk knyttet til universell utforming, relevant innhold i byggteknisk forskrift og forslag til tiltak. 

Oppdragsperiode: 2023

 

Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune

Digital tilgjengelighet

Person som bruker PC

Norsk oversettelse av EN 301 549

Standarden Accessibility requirements for ICT products and services (EN 301 509) PDF-fil 1,9 MB er  sentral når det gjelder krav til universell utforming av nettsider.

Vi koordinerte oversettelsen til norsk i en mindre kompetansegruppe sammen med Digitaliseringsdirektoratet og NKOM.

Vår oppdragsgiver: Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

 

Venneforespørsel Facebook

Guide til universell utforming av sosiale medier 
Prosjektet skulle gjøre det enklere å gjøre det som postes på sosiale medier mer tilgjengelig og brukervennlig for alle innenfor rammene av det som er mulig i oppsettet i ulike mediene. Kurs og en  guide til universell utforming av sosiale medier var leveranser i prosjektet. (2023)

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Grafisk illustrasjon av kunstig itelligens

Kunstig intelligens og sensorteknologi – kunnskapsinnsamling
Store ressurser legges ned innen kunstig intelligens. Hvilken betydning har og kan dette få for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

I rapporten går vi gjennom praksisfeltet anno 2022.

Oppdragsgiver: MediaLT

Kvinne snakker til mobilen sin

Talegjenkjenningsteknologi i Norge

I kunnskapsinnsamlingen om talegjenkjenningsteknologi forsøkte vi å avklare status for teknologi for å automatisk transkribere naturlig tale til nynorsk, bokmål, tegnspråk eller et samisk språk pr. 2022. Prosjektet brukertestet vi også noen av løsningene som finnes og laget en enkel steg-for-steg-guide som finnes på Hørselshemmedes Landsforbunds nettsider.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Persontransport

MF Fram til kai

Kontroll av passasjerferje

Kontroll av universell utforming iht. gjeldende regelverk for sjøfart for passasjerferjer for Torghatten Nord.

MF Kvaløy trafikkerer mellom Småge og Ona utenfor Molde. Fergen hadde nylig fått en oppgradering mht universell utforming. Med en kontroll fikk eier oversikt over status for universell utforming og hvilke krav som er tilfredsstilt og eventuelt hvilke mangler som må utbedres. Sjøfart følger et eget internasjonalt lovverk for universell utforming.
Oppragsperiode: mars 2022

 

Oppdragsgiver: Torghatten Nord AS

 

Havila Capilla til kai

Universell utforming av cruiseskip

Rådgivning gjennom hele prosjekteringsfasen av fire skip i samarbeid med Havyard Designs and Solutions AS, skipsverftene og eier Havila Kystruten Operations AS. I tillegg kontroll ved ferdigstilling i henhold til gjeldende regelverk. Sjøfart følger et eget internasjonalt lovverk for universell utforming.

Skipene skal trafikkere ruten mellom Bergen og Kirkenes og fungere som cruiseskip. 

Oppdragsperiode: 2019 – 2023

 

Oppdragsgiver: Havila Kystruten Operations AS

Detalj fra passasjerskip - rekkverk med hav og himmel i bakgrunnen

Havyard Design & Solutions AS

Rådgivning for skipsdesign 

Havyard designer bl.a. passasjerskip som konstrueres og
bygges utenlands.
Universell Utforming AS har vært rådgiver i prosjekteringen
av skipene i henhold til gjeldende krav til universell utforming av maritim
transport.
Vår oppdragsgiver: Havyard Design & Solutions AS


Norsk fjord sett fra ferje

Universell utforming i maritim passasjertransport - publikasjon

Universell Utforming AS har utviklet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, rederier og representanter for transportører og interesseorganisasjoner nettportalen Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport i norsk og engelsk versjon. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Velferdsteknologi og eHelse

Hjemmesykepleier viser display på veggen til eldre kvinne

Nettportalen Virtuelt Visningshjem

Nettportalen fokuserer på aspekter ved universell utforming av velferdsteknologi, krav til tjenester, boliger der løsninger skal installeres, og annen informasjon. 

Prosjektet ble startet i 2019 og nettportalen lansert i februar 2020.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Samarbeidspartner: Karde AS

 

Eldre dame som ser ut i luften

Gatekeeper, prosjekt om smarthelse for eldre

Gatekeeper er et prosjekt for å finne nye og effektive måter
å bruke nye teknologier på for å sikre et sunt og selvstendig liv for eldre. Vår oppdragsgiver Funka er med i et europeisk konsortium finansiert avEU-Kommisjonen/Horizon 2020.
Vår oppdragsgiver:
Funka AB

 

Mennskehån og robothånd strekker seg mot hverandre

Europeisk arbeidsgruppe for standard for universell utforming av velferdsteknologi

Den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN har på vårt initiativ startet å utarbeide standard for velferdsteknologi. Standarden vil omfatte krav til universell utforming av roboter, teknologiløsninger, alarmer, smarthusteknologi, medisinske sensorer, kommunikasjon og tjenester. Arbeidsgruppen ledes av Universell Utforming AS.

Oppdragsgiver: Small Business Standardisering.

Illustrasjon smarte byer: bymotiv med noder og lysende linjer mellom

Utvikling av tre standarder for digitalisering og eldre   

Vi er ekstern prosjektleder for et prosjekt for utvikling av nye, norske standarder for digitalisering, universell utforming og eldre: NS 11037 Digitalisering og inkluderende arbeidsliv, NS 11038 Digitalisering og tingenes internett, NS 11039 Digitalisering og smarte byer.  

Oppdragsgiver: Standard Norge

 

Lovverk og standardisering

SBS Logo

Standardisering innen rammen av Small Business Standards, SBS

Universell Utforming AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utforming. Dette omfatter deltakelse i CENs strategigruppe for universell

utforming i generell standardisering og CENs hjelpemiddelkomite samt i ISO (aldrende samfunn).

Finansiering ved: Small Business Standardisation, SBS

Gatekeeper logo

 

EUs medisindirektiver – oversikt over standarder og verktøy 

Som del av det EU-finansierte prosjektet Gatekeeper har vi utarbeidet en rapport om hvilke verktøy som er relevante for å oppfylle EUs reviderte forordninger for medisinsk utstyr, Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og Forordning (EU) 2017/746 som begge trer i kraft i 2021. 

Oppdragsgiver: Funka

 

ISO-logo

 

Internasjonal standard om eldre i arbeidslivet

Vi er med i en ISO (International Standardisation Organisation) komité som utarbeider standard for et inkluderende arbeidsliv for eldre. Standarden ISO 23617 Ageing societies — Guidelines for an age-inclusive workforce er nå til avstemning. Universell Utforming AS tar også aktivt del i en norsk komité av eksperter på eldreområdet.

Oppdragsgiver: Small Business Standards (SBS).

 

Cen Logo

Europeisk rådgivningsgruppe om universell utforming i standardisering - SAGA

Vi deltar i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENs rådgivningsgruppe for universell utforming i standardisering. Gruppen, Strategic Advisory Group Accessibility (SAGA) ble opprettet for å få europeiske standardiseringskomiteer til å integrere universell utforming i generell standardisering.  Oppdragsgiver: Small Business Standards.