Våre oppdrag

På denne siden finner du et utvalg av våre oppdrag innen fagfeltet universell utforming.

Oppdragene er sortert i følgende kategorier:    bygg og uteområder, digital tilgjengelighet, persontransport,
velferdsteknologi og eHelse,  samt prosjekter innen lover og standardisering. 

Bygg og uteområder

En person går gjennom tunet på skolen

Slåtten barneskule – kartlegge universell utforming

Slåtten barneskule består av seks bygninger. Skolen er bygget i flere etapper med første byggetrinn i 1993.

Type oppdrag: Kartlegge universell utforming i bygg og uteområder ved å registrere sentrale avvik, komme med forslag til utbedringstiltak inkludert kostnadsestimater. Kompetanseheving av ansatte gjennom to digitale seminar og gjennomgang av sluttrapport var en del av oppdraget.

Oppdragsperiode: 2021

Vår oppdragsgiver: Sunnfjord kommune

 

Nordby Ungdomsskole

Nordby ungdomsskole – status og kartlegging av universell utforming

Type oppdrag: Vurdere status når det gjelder universell utforming, kartlegge sentrale avvik og peke på utbedringstiltak som er nødvendige for å oppnå likestilt deltakelse.

 

Oppdragsperiode: 2021

Vår oppdragsgiver: Ullensaker kommune

 

Hvit bygning med tekst "Romerike helsebygg"

Romerike Helsebygg – kartlegge universell utforming

Type oppdrag: Kartlegge universell utforming i fellesarealer i Romerike Helsebygg på Lillestrøm ved å registrere avvik og foreslå utbedringstiltak.

 

Oppdragsperiode: 2021

Vår oppdragsgiver: Romerike Helsebygg ASMailand videregående skole

Videregående skoler i Akershus - Kartlegge universell utforming

Type oppdrag: Kartlegge universell utforming i publikumsarealer på 23 videregående skoler i tidligere Akershus

Oppdragsperiode: 2019-2021

Vår oppdragsgiver: UUAS var underleverandør for Spinn Arkitekter AS som hadde Akershus/Viken fylkeskommune som sin oppdragsgiver

 

Digital tilgjengelighet

Person som bruker PC

Norsk oversettelse av EN 301 549

Standarden Accessibility requirements for ICT products and services (EN 301 509) PDF-fil 1,9 MB er  sentral når det gjelder krav til universell utforming av nettsider.

Vi koordinerte oversettelsen til norsk i en mindre kompetansegruppe sammen med Digitaliseringsdirektoratet og NKOM.

Vår oppdragsgiver: Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

 

Venneforespørsel Facebook

Guide til universell utforming av sosiale medier 
Prosjektet skulle gjøre det enklere å gjøre det som postes på sosiale medier mer tilgjengelig og brukervennlig for alle innenfor rammene av det som er mulig i oppsettet i ulike mediene. Kurs og en  guide til universell utforming av sosiale medier var leveranser i prosjektet. (2023)

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Grafisk illustrasjon av kunstig itelligens

Kunstig intelligens og sensorteknologi – kunnskapsinnsamling
Store ressurser legges ned innen kunstig intelligens. Hvilken betydning har og kan dette få for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

I rapporten går vi gjennom praksisfeltet anno 2022.

Oppdragsgiver: MediaLT

Kvinne snakker til mobilen sin

Talegjenkjenningsteknologi i Norge

I kunnskapsinnsamlingen om talegjenkjenningsteknologi forsøkte vi å avklare status for teknologi for å automatisk transkribere naturlig tale til nynorsk, bokmål, tegnspråk eller et samisk språk pr. 2022. Prosjektet brukertestet vi også noen av løsningene som finnes og laget en enkel steg-for-steg-guide som finnes på Hørselshemmedes Landsforbunds nettsider.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Persontransport

Gråkallbanen i Trondheim

 Mobilitet for alle!  - publikasjon

 Informasjonsportalen "Mobilitet for alle"  går gjennom krav til universell utforming i busstransport, togtransport og infrastruktur. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Detalj fra passasjerskip - rekkverk med hav og himmel i bakgrunnen

Havyard Design & Solutions AS

Rådgivning for skipsdesign 

Havyard designer bl.a. passasjerskip som konstrueres og
bygges utenlands.
Universell Utforming AS har vært rådgiver i prosjekteringen
av skipene i henhold til gjeldende krav til universell utforming av maritim
transport.
Vår oppdragsgiver: Havyard Design & Solutions AS


Bybanen på skinner langs en allé med grønne trær

Kravspesifikasjon ny billettløsning Bybanen Bergen


Universell Utforming AS har skrevet kravspesifikasjonen når det gjelder universell utforming når Skyss i 2021 anskaffet nye betalingsautomater til Bybanen. Spesifikasjonen er gjort med bakgrunn i gjeldende norsk forskrift og kommende regelverk fra EU (EN 301 549).

Oppdragsgiver: Skyss/ Vestland Fylkeskommune

Norsk fjord sett fra ferje

Universell utforming i maritim passasjertransport - publikasjon

Universell Utforming AS har utviklet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, rederier og representanter for transportører og interesseorganisasjoner nettportalen Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport i norsk og engelsk versjon. 

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Velferdsteknologi og eHelse

Hjemmesykepleier viser display på veggen til eldre kvinne

Nettportalen Virtuelt Visningshjem

Nettportalen fokuserer på aspekter ved universell utforming av velferdsteknologi, krav til tjenester, boliger der løsninger skal installeres, og annen informasjon. 

Prosjektet ble startet i 2019 og nettportalen lansert i februar 2020.

Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Samarbeidspartner: Karde AS

 

Eldre dame som ser ut i luften

Gatekeeper, prosjekt om smarthelse for eldre

Gatekeeper er et prosjekt for å finne nye og effektive måter
å bruke nye teknologier på for å sikre et sunt og selvstendig liv for eldre. Vår oppdragsgiver Funka er med i et europeisk konsortium finansiert avEU-Kommisjonen/Horizon 2020.
Vår oppdragsgiver:
Funka AB

 

Mennskehån og robothånd strekker seg mot hverandre

Europeisk arbeidsgruppe for standard for universell utforming av velferdsteknologi

Den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN har på vårt initiativ startet å utarbeide standard for velferdsteknologi. Standarden vil omfatte krav til universell utforming av roboter, teknologiløsninger, alarmer, smarthusteknologi, medisinske sensorer, kommunikasjon og tjenester. Arbeidsgruppen ledes av Universell Utforming AS.

Oppdragsgiver: Small Business Standardisering.

Illustrasjon smarte byer: bymotiv med noder og lysende linjer mellom

Utvikling av tre standarder for digitalisering og eldre   

Vi er ekstern prosjektleder for et prosjekt for utvikling av nye, norske standarder for digitalisering, universell utforming og eldre: NS 11037 Digitalisering og inkluderende arbeidsliv, NS 11038 Digitalisering og tingenes internett, NS 11039 Digitalisering og smarte byer.  

Oppdragsgiver: Standard Norge

 

Lovverk og standardisering

SBS Logo

Standardisering innen rammen av Small Business Standards, SBS

Universell Utforming AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utforming. Dette omfatter deltakelse i CENs strategigruppe for universell

utforming i generell standardisering og CENs hjelpemiddelkomite samt i ISO (aldrende samfunn).

Finansiering ved: Small Business Standardisation, SBS

Gatekeeper logo

 

EUs medisindirektiver – oversikt over standarder og verktøy 

Som del av det EU-finansierte prosjektet Gatekeeper har vi utarbeidet en rapport om hvilke verktøy som er relevante for å oppfylle EUs reviderte forordninger for medisinsk utstyr, Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og Forordning (EU) 2017/746 som begge trer i kraft i 2021. 

Oppdragsgiver: Funka

 

ISO-logo

 

Internasjonal standard om eldre i arbeidslivet

Vi er med i en ISO (International Standardisation Organisation) komité som utarbeider standard for et inkluderende arbeidsliv for eldre. Standarden ISO 23617 Ageing societies — Guidelines for an age-inclusive workforce er nå til avstemning. Universell Utforming AS tar også aktivt del i en norsk komité av eksperter på eldreområdet.

Oppdragsgiver: Small Business Standards (SBS).

 

Cen Logo

Europeisk rådgivningsgruppe om universell utforming i standardisering - SAGA

Vi deltar i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENs rådgivningsgruppe for universell utforming i standardisering. Gruppen, Strategic Advisory Group Accessibility (SAGA) ble opprettet for å få europeiske standardiseringskomiteer til å integrere universell utforming i generell standardisering.  Oppdragsgiver: Small Business Standards.