Smilende elever ved pultene sine

Ny veileder: Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg

Skolen er en viktig arena for alle elever. Her legges mye av grunnlaget for videre vennskap, livsløp og karriere. Det er viktig at alle elever kan ta del i både undervisning og samarbeid med andre elever. Lydmiljøet er en viktig del av dette. Vi har laget en veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

Lydmiljøet har ofte vært oversett når man arbeider med inkludering, likestilling og universell utforming. Dette er i ferd med å endre seg. Noen skoler har nå startet med å installere lydanlegg for å bedre lytteforholdene for alle elever. Et lydutjevningsanlegg er et høyttalersystem som fordeler lyden jevnest mulig i et rom eller areal.

 

Universell Utforming AS har fulgt et prosjekt gjennomført i Oslo kommune i 2020-21 hvor Undervisningsbygg KF (nå Oslobygg KF) utbedret de akustiske forholdene og installerte lydutjevningsanlegg i alle undervisningsrom ved seks skoler. Vi fulgte prosjektet gjennom hele perioden og laget med utgangspunkt i prosjektet en generell veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg.

 

Med veilederen Universell utforming i skolen – veileder for innstallering av lydutjevningsanlegg (2021), PDF 0,5 MB ønsker vi å gi hjelp til kommuner som vil bedre lytteforholdene i skolene ved å installere lydutjevningsanlegg. Veilederen introduserer hvorfor lydforhold er viktig for trivsel, inkludering og læring. Skolen er også en arbeidsplass. Mange lærere sliter med stemmeproblemer. Gode lytteforhold og innstallering av lydutjevningsanlegg gjør det enklere å være lærer.

 

Vi viser til krav til lyd i lovverk, og beskriver hvordan man kan gå fram for å forbedre lydforholdene med tekniske installasjoner. Hånd i hånd med innstallering av lydanlegg, går utbedringer av de akustiske forholdene i bygget. Veilederen passer for bygg som skal rehabiliteres/oppgraderes, men også for nybygg.

 

Veilederen gjennomgår hele prosessen med planlegging, innhenting av tilbud, installasjon, drift og vedlikehold av lydutstyr. Veilederen tar også for seg utbedringer og krav til romakustikk da dette er avgjørende for å oppnå best effekt sammen med lydutstyr.  Lydanlegg utgjør bare én del av det å lage gode lydforhold. Kommunene oppfordres til å utbedre de fysiske, akustiske forholdene i skolene for et godt resultat. Eller å stille krav om kontroll av lydforhold ved nybygg. Hvis man kun installerer lydanlegg uten samtidig å utbedre de akustiske forholdene, dersom disse ikke er gode nok, kan man risikere at det ikke blir et bedre lydmiljø, bare høyere lyd og kanskje mer støy som følge av det.

 

Som vedlegg i veilederen finnes et eksempel på en kravspesifikasjon for innkjøp av lydutjevningsanlegg som kan brukes som et utgangspunkt og inspirasjon ved utarbeidelse av en egen kravspesifikasjon.

 

Prosjektet har vært finansiert gjennom Bufdirs tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

 

Last ned publikasjonen
0

Skriv en kommentar

hCaptcha