Tommestokk som viser resultat etter måling av terskelhøyde.

Ønsker dere å kartlegge universell utforming i eksisterende skoler?

Bufdir lyser årlig ut støtte til prosjekter innen universell utforming. I 2021 prioriterer Bufdir prosjekter som omhandler kartleggingstiltak av universell utforming i grunnskoler. 

 

Universell Utforming AS kan bistå både med kurs og rådgivning i forkant av kartleggingen og med gjennomføring av selve kartleggingen. 

 

 

Vi kan bistå med følgende:

1. Kurs og rådgivning om kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

I 2020 fikk Universell Utforming AS tilskuddsmidler fra Bufdir til å gjennomføre kurs om kartlegging av eksisterende skoler. Kursene skal holdes i 2021, og vi ønsker samarbeid med kommuner eller fylkeskommuner som ønsker kompetanseoppbygging.

Vi har spisskompetanse om universell utforming og mange års erfaring med kartlegging av skoler. Med dette som utgangspunkt kan vi holde kurs hvor vi gir innspill om kartleggingsmetode, hvilke avvik som bør prioriteres utbedret illustrert med bildeeksempler samt basiskunnskap om universell utforming av skolebygg.

Det foreligger ikke klare retningslinjer når det gjelder hvilket nivå som bør legges til grunn ved kartlegging av universell utforming og vurdering av tiltak i eksisterende bygg. Dette er det opp til den enkelte skoleeier å finne ut av. Kartleggingsresultatet vil derfor være avhengig av både bestillers og kartleggers kompetanse.

Gjennomføring av kursene finansieres med tilskuddsmidler fra Bufdir i tillegg til en egenandel fra skoleeier. Det er et begrenset antall kurs som dekkes av tilskuddsmidlene, så førstemann til mølla Ta kontakt med Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.no dersom du har spørsmål eller ønsker et kurs i din kommune/fylkeskommune.

 

2.  Gjennomføring av kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

I eksisterende skoler er det ofte mange avvik fra dagens lovkrav, og det er nødvendig å prioritere hvilke avvik som bør utbedres. For å kunne vurdere hvor man bør «legge lista», er det nødvendig med god kjennskap til lovverk, god fagkompetanse om universell utforming og erfaring med kartleggingsarbeid. Valg av kartleggingsverktøy er sentralt og må tilpasses ønsket kartleggingsnivå. Et avansert kartleggingsverktøy som skoleeier selv ikke oppdaterer eller benytter videre, er ikke nødvendigvis en hensiktsmessig investering.

Universell Utforming AS har lang erfaring med å kartlegge universell utforming i eksisterende skoler. Vi er opptatt av å bruke en kartleggingsmetode som er tilpasset den enkelte oppdragsgivers behov. I tillegg til å kartlegge tilgjengelighet, orienterbarhet og sikkerhet, kan vi gjennomføre lydmålinger og kostnadsestimere de utbedringstiltakene vi foreslår.

Vi oppfordrer kommunene til å benytte seg av muligheten om tilskudd fra Bufdir slik at en eller flere av kommunens grunnskoler blir kartlagt i 2021. Ta kontakt med Trine Presterud på e-post trine@universellutforming.nodersom du har spørsmål eller ønsker et pristilbud på kartlegging av en eller flere skoler.

Se Bufdirs nettside for nærmere informasjon om tilskuddsordningen. 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha