Skilt- og orienteringsveileder: Hvordan finne frem til og på skoler?

Vi skal utarbeide en veileder som vil bidra til økt kunnskap og kompetanse om orienterbarhet og veifinning på skoler generelt og bruk av skilting spesielt.

Etter å ha kartlagt over 400 skolebygg, opplever vi at det ofte er mangelfull og feil bruk av ledende elementer og skilting. Det er behov for tiltak som forbedrer muligheten for at alle skal kunne orientere seg og finne fram til og i eksisterende bygg. Universell Utforming AS har fått midler fra Bufdir til å utarbeide en veileder som vil bidra til økt kunnskap og kompetanse om orienterbarhet og veifinning på skoler generelt og bruk av skilting spesielt. Veilederen skal inneholde relevante krav i TEK17, vise viktigheten av riktig skilting, illustrere gode skilteksempler, samt inneholde en sjekkliste som bestillere, skiltleverandører og de som kartlegger og vurderer tiltak kan bruke.


Vi ser behov for kompetanseheving når det gjelder detaljutforming av skiltene. Det være seg type informasjon, farger, tekststørrelse, symboler, taktilitet, punktskrift og retningsveiledning på skiltene. Noen skilt har utdatert tekst, andre skilt tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming med hensyn til kontrast, tekststørrelse og plassering.


Tiltaket er særlig rettet mot bestillere, prosjekterende, leverandører av skilt og utførende. Vi håper og tror at økt kompetanse på dette fagområdet vil bidra til god orienterbarhet og mulighet for større grad av likestilt deltakelse, både for elever, ansatte og publikum.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha