Amfi som har opphevet sittekant øverst

Totalentrepriser, universell utforming og risikoovergang

Når det er avtalt risikoovergang i en totalentreprise og totalentreprenør overtar et forprosjekt utarbeidet av byggherre, må totalentreprenør avdekke feil i prosjekteringsgrunnlaget innen en frist. Det er mye å sette seg inn i, og tiden er knapp. Etterpå er totalentreprenøren ansvarlig for prosjekteringen i forprosjektet. Hvordan kan totalentreprenøren redusere egen risiko?

 

Totalentreprenør med ansvar for prosjekteringsfeil

Byggherre utarbeider i mange tilfeller et forprosjekt som grunnlag for å innhente tilbud fra totalentreprenører. Ved såkalt avtalt risikoovergang overfører byggherre risikoen for feil og mangler i forprosjektet til totalentreprenøren. Ved kontraktsinngåelse får totalentreprenør en frist for å påpeke eventuelle feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget. Dersom byggherre blir varslet om feilene innen fristen, vil ikke risikoen for feilene overføres til totalentreprenøren. Det er imidlertid entreprenørens ansvar å avdekke feil. Feil som ikke avdekkes og varsles før fristen, blir totalentreprenørens ansvar.

 

 

Ofte feil og mangler knyttet til universell utforming

Alle nye bygg – både private og offentlige – skal tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift, TEK17. Byggherre har i tillegg anledning til å stille krav om at norske standarder skal legges til grunn i prosjektet. Ved oppføring av omsorgsboliger eller sykehjem hvor byggherre ønsker investeringstilskudd fra Husbanken, må Husbankens krav følges. Uansett bygningstype er det et omfattende regelverk å sette seg inn i. Vår erfaring er at det ofte er feil og mangler knyttet til universell utforming i forprosjekter.

 

 

Kostbart for totalentreprenør

Når feil og mangler ikke avdekkes i forbindelse med kontraktsinngåelse, kan de bli avdekket senere i detaljprosjekteringen, i byggesaken, ved en uavhengig kontroll eller ved klager fra brukere. Det kan bli kostbart for totalentreprenør hvis detaljprosjekteringen bygger på et forprosjekt med feil og mangler og totalentreprenøren selv må ta kostnadene knyttet til omprosjektering eller utbedring av feil.

 

 

Redusert økonomisk risiko ved gjennomgang av universell utforming i forprosjekt

Kan alle krav knyttet til universell utforming i byggteknisk forskrift tilfredsstilles i forprosjektet? Ivaretas kravet om likestilt deltakelse? Ved å benytte fagpersoner med spisskompetanse på universell utforming til å vurdere om forprosjektet tilfredsstiller kravene til universell utforming og varsle byggherre om eventuelle feil og mangler innen fristen, kan totalentreprenøren redusere sin egen økonomiske risiko.

 

 

Ta kontakt

Universell Utforming AS har lang erfaring med universell utforming av bygg og uteområder og har god oversikt over regelverket. Vi kan bistå totalentreprenører med å kvalitetssikre om prosjekter tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ta kontakt med vår seniorrådgiver Karen-Anne Noer på epost karen.anne@universellutforming.no  eller på telefon 926 05 437.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha