Helleristninger av reinsdyr utenfor Alta

Universell utforming av fredete og vernete kulturminner

Mange fredete og vernete kulturminner i Norge er ikke universelt utformet og mange besøkende får ikke mulighet til å oppleve kulturminnene på en likeverdig måte. Dette kan oppfattes som diskriminerende og utestenger mange av samfunnet og fellesskapet.

Kulturminnene gir innsikt til hvordan tidligere generasjoner har levd. De er en del av kollektiv historie og identitet og ved å ta vare på dem, bidrar vi til å bevare og formidle kunnskap om fortiden til kommende generasjoner. Det skaper fellesskap og tilhørighet i samfunnet og styrker egen identitet.

 

Kulturminner er viktig møte- og besøkspunkter og tiltrekker turister både fra utlandet og andre deler av landet.  Det er av stor samfunnsmessig interesse at så mange som mulig få brukt historiske bygg og arealer på en så likeverdig måte som mulig.

 

Virksomheter rettet mot allmennheten har en plikt til å fremme universell utforming innen sin virksomhet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, men i sammenheng med antikvariske hensyn kan det være vanskelig å etablere tilpasninger. Utbedringer er ofte ikke gjennomførbare på grunn av historisk verdi eller uforholdsmessig store kostnader og da er det nødvendig med en prioritering av mulige løsninger.

 

Universell Utforming AS jobber sammen med Akershus – og Vestfold fylkeskommuner for å sette i gang en prosess om bevisstgjøring og kompetanseheving i sammenheng med universelt utformete kulturminner for alle. Prosjektet har en praktisk vinkling for å gi inspirasjon, innsikt i utfordringer og evne til å se muligheter til bedre løsninger for mange. Prosjektet er rettet i hovedsak til ansvarlige i kommuner, fylkeskommuner og kulturminner.

 

Universell Utforming AS har lang erfaring med kartlegging av universell utforming i bygg, uteområder og vernete og fredete kulturminner. Vi kan bistå med rådgivning i både store og små prosjekter. Les mer om våre ansatte eller ta kontakt med våre ansatte på e-post eller på telefon 901 17 303.

 

Foto: Andreas Haldorsen, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

0

Skriv en kommentar

hCaptcha