Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker

KATEGORI: PUBLIKASJONER

Hva kan universell utforming innebære for elever med kognitive og sensoriske vansker? Dette er det for lite kunnskap om. Allerede ved valg av planløsning legges premissene for hvor godt skolen vil fungere. Blir elever som har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk godt nok ivaretatt i nye skoleprosjekter?


I vår rapport «Universell utforming for elever med kognitive og sensoriske vansker» er oppmerksomheten rettet mot elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker. Det er imidlertid flere elever som kan ha tilsvarende utfordringer. Til sammen gjelder dette en forholdsvis stor gruppe elever, og temaet er derfor relevant for alle skoler. 


Rapporten må sees på som en start i arbeidet med å samle informasjon og øke kompetansen om hvordan fysisk utforming av skoler kan bidra til likeverdig deltakelse for elever med kognitive og sensoriske vansker. 


Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.