Bilde av tommestokk som viser resultat etter måling av terskelhøyde.

Tips ved anskaffelse av oppdrag knyttet til kartlegging av universell utforming

Her er noen tips til bestillere om hvordan de kan beskrive oppdrag om kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg og uteområder.

Hvordan kan bestillere beskrive oppdrag om kartlegging av universell utforming i eksisterende bygg og uteområder? Når et oppdrag skal beskrives, er det viktig å ha et bevisst forhold til hva leveransen skal inneholde. Oppdrag hvor det er opplagt hva som skal leveres, kan være enkle å beskrive. Men hva når det ikke er helt klart for de som beskriver oppdraget hva de egentlig har mest nytte av og hva som faktisk skal leveres? Vi har erfaring med at det kan være utfordrende å gi en god beskrivelse av oppdrag som omfatter kartlegging og vurdering av hva som bør utbedres når det gjelder universell utforming. Denne type oppdrag kan gjennomføres på ulike måter og med varierende kvalitet og nytteverdi for bestiller. Hva er det viktig å legge vekt på ved utforming av anskaffelsen?

 

Plikt til universell utforming

Universell utforming av byggverk tilsier at hovedløsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift gjelder for nybygg og hovedombygginger, men de gjelder ikke helt tilsvarende ved forbedringer i eksisterende bygninger. Virksomheter rettet mot allmennheten har imidlertid en plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner. I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven skal dessuten offentlige virksomheter og private virksomheter rettet mot allmennheten jobbe aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten.

 

Mange avvik i eksisterende anlegg

I eksisterende bygg er det ofte mange avvik fra kravene i byggteknisk forskrift. I praksis vil det ikke være fornuftig å utbedre alle avvik og det er nødvendig med riktig kompetanse for å foreta vurderinger og prioriteringer. Men hva innebærer egentlig dette? Hva er «godt nok» i eksisterende anlegg? For å kunne vurdere hvor man bør «legge lista», er det nødvendig med god kjennskap til lovverk, god fagkompetanse om hvilke løsninger som gir mulighet for likestilt deltakelse og erfaring med denne type kartleggingsarbeid.

 

 

Manglende retningslinjer

Det foreligger foreløpig ikke klare retningslinjer for hvordan kartlegging av universell utforming i eksisterende byggverk bør gjennomføres. Det finns ulike kartleggingsmetoder og ulike kartleggingsverktøy som varierer både når det gjelder detaljeringsgrad og hvilke krav som skal legges til grunn ved kartleggingen. I hvert enkelt oppdrag må det avklares hvilke premisser som skal gjelde for kartleggingsarbeidet. Enten gjøres dette i forbindelse med utlysningen av oppdraget, alternativt kan det gjøres som en del av oppdraget. Dersom bestillere i utlysningen av kartleggingsoppdrag velger å stille spesifikke krav til kartleggingsverktøy, metode og hvilke krav som skal ligge til grunn, er det viktig at de har god oversikt over hva de da vil få sett i forhold til deres behov. De må ha klart for seg hvilket sluttresultat de er ute etter.

 

 

Kartleggingsverktøy, metode og nivå

Valg av kartleggingsverktøy, metode og nivå ved kartlegging, bør basere seg på hva kartleggingsresultatene skal benyttes til. Er målet å få en oversikt over status når det gjelder universell utforming? Skal kartlegging danne grunnlag for å prioritere utbedringstiltak? Skal kostnader ved utbedring av avvik estimeres slik at det kan budsjetteres for nødvendige utbedringer eller er det allerede avsatt midler til oppgradering? Er det byggteknisk forskrift som skal ligge til grunn ved kartleggingen eller skal også utdrag av krav fra norske standarder inngå? Skal alle avvik kartlegges eller bare sentrale avvik? Skal lyd og akustikk kartlegges? Hvilke arealer er det hensiktsmessig å kartlegge? Hvem skal kartlegge? Er det ønske om opplæring av egne ansatte slik at de selv får økt kompetanse om kartlegging? Er det tanker om hvordan resultatene skal presenteres og benyttes videre? Er det mange bygg som skal kartlegges eller bare noen få? Dette er eksempler på spørsmål som bør besvares før kartleggingsverktøy, metode og nivå velges. Et avansert og detaljert kartleggingsverktøy som er tidkrevende å bruke og som bestiller selv ikke oppdaterer eller benytter videre, er ikke nødvendigvis en hensiktsmessig investering. En noe mer forenklet kartleggingsmetode, kan i mange tilfeller være vel så nyttig.

 

 

Fastsetting av premisser i oppstartsfasen

Utfordringen er at det i mange tilfeller kan være vanskelig for bestiller å svare på spørsmålene i forrige avsnitt på utlysningstidspunktet. Svar på denne type spørsmål forutsetter ofte dialog mellom bestiller og fagpersoner innen fagfeltet kartlegging av universell utforming. Ved å legge inn tid til en prosess i oppstartsfasen av et kartleggingsoppdrag hvor oppdragsgiver og konsulent kommer fram til en omforent metode som er tilpasset oppdragsgivers behov, vil det være større sannsynlighet for at resultatet blir nyttig for bestiller.

 

 

Kompetanse

Det bør stilles krav til kompetanse om universell utforming hos kartlegger enten det gjennomføres en detaljert eller en forenklet kartlegging. Denne kompetansen er nødvendig når man skal vurdere og prioritere hva som bør utbedres i eksisterende bygg. Vår erfaring er at det i de fleste kartleggingsprosjekter er behov for å diskutere hvilke avvik som bør prioriteres utbedret. At kartlegger tilhører et miljø med kompetanse på denne type vurderinger, er viktig. God kompetanse om universell utforming fører til at de rette utbedringene som gir mulighet for likestilt deltakelse prioriteres. Tilstrekkelig kompetanse og erfaring om hva som kan vurderes som «godt nok» er sentralt.

 

 

Risikofylt med pris som eneste tildelingskriterium

Kartleggingsresultatet vil altså være avhengig av både bestillers og kartleggers kompetanse. Tilbyders kompetanse om universell utforming generelt og kartlegging spesielt bør være et tildelingskriterium. Tilsvarende gjelder for relevant erfaring. Dersom det i denne type oppdrag kun er prisen som er avgjørende for tildelingen, tar bestiller etter vår vurdering en kalkulert risiko. Det er enkelt å foreta valg av tilbyder kun ut fra pris, men når det gjelder fagfelt som universell utforming hvor kompetanse avgjør hvilken kvalitet leveransen får, er det grunn til å spørre seg hva som til syvende og sist er mest lønnsomt.

 

 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha