Park med lekeapparat og tydelig gangsone

Kommunal og fylkeskommunal planlegging er et virkemiddel for å øke graden av universell utforming

Bevisste grep i plan kan øke graden av universell utforming. Dette forutsetter god basiskunnskap om universell utforming, god plankompetanse og vilje til å bruke plansystemet bevisst i arbeidet for å skape et inkluderende samfunn. I 2024 skal Universell Utforming AS utarbeide en publikasjon om universell utforming i planlegging.

Kompetanse er nøkkelen for å ivareta universell utforming i planarbeid

Det er flere måter å arbeide med universell utforming på innen planlegging. Kompetanse om universell utforming generelt og om hva universell utforming innebærer i planlegging er nødvendig for at plansystemet skal bli et nyttig verktøy i arbeidet for et inkluderende samfunn. Å styrke kompetansen om universell utforming hos politikere, hos administrasjonen i kommuner, fylkeskommuner og hos andre som er involvert i planarbeid, er derfor et sentralt tiltak. Bedre kompetanse kan bidra til at kvaliteten på løsninger styrkes, at kommunen gjennom planprosesser prioriterer tiltak som er av stor betydning for at graden av universell utforming i bygg og uteområder øker og at planbestemmelser blir gyldige og entydig.

 

Eksempler på gode prinsipper i plan

I bygg og uteområder innebærer universell utforming blant annet god fremkommelighet, at det er enkelt å orientere seg og at de bygde løsningene er sikre slik at uhell unngås. Eksempler på gode prinsipper i plan er hensiktsmessig plassering av funksjoner som bidrar til korte avstander, gode atkomstforhold, god orienterbarhet, sosiale møteplasser, enkel tilgang og kort vei fra boliger til grønne byrom, friluftsområder og kollektivtransport, parkeringsmuligheter, sammenhengende grønnstruktur og sammenhengende hovednett for gange og sykkel som knytter sammen viktige målpunkter. I plan kan det også sikres at det bygges tilstrekkelig med tilgjengelige boenheter.

 

God planlegging kan bidra til å redusere barrierer i det fysiske miljøet

I dagens byer, tettsteder, boligområder og friluftsområder er det mange barrierer i det fysiske miljøet som hindrer mennesker i å leve selvstendige liv. Dette kan for eksempel være utfordringer knyttet til hvor funksjoner er plassert, krevende gangforbindelser og gangatkomster, store avstander, nivåforskjeller, kanter, trinn og trapper i uteområder, trapper inn i bygg, manglende parkeringsmuligheter, mangelfulle løsninger i eksisterende bygg, for få boliger som fungerer for mennesker med funksjonsnedsettelser, få friluftsområder med universell utforming eller manglende oversikt og informasjon om hvilke turmuligheter som finnes mv. Med god planlegging kan barrierer bygges ned eller reduseres når nye områder reguleres og oppgraderes.

 

Publikasjon under utarbeidelse

Universell Utforming AS skal i 2024 utarbeide en enkel publikasjon om universell utforming i planlegging. I prosessen vil vi ha dialog med en referansegruppe som har relevant kompetanse. Arbeidet er støttet av Bufdir.

 

Ta kontakt

Universell Utforming AS kan bistå med kompetanseheving knyttet til universell utforming i planlegging. Ta gjerne kontakt med vår seniorrådgiver Karen-Anne Noer på e-post eller på telefon 926 05 437 for en prat om hva vi kan tilby.

0

Skriv en kommentar

hCaptcha