Skolebygg må ha fleksible løsninger som gjør det mulig å legge til rette for likestilt deltakelse for alle elever

Ny undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker.

Ti skoleansatte er intervjuet om hvilke erfaringer de har med hvordan elever med kognitive og sensoriske vansker påvirkes av det fysiske læringsmiljøet.

 

Elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom er eksempler på elever med denne type vansker, men mange flere elever kan ha tilsvarende utfordringer.

 

Tilstrekkelig med grupperom og mulighet for å skjerme enkeltelever for lyd- og synsinntrykk er av hovedfunnene.

 

Undersøkelsen er for liten i omfang til at resultatene kan generaliseres, men erfaringer og synspunkter fra informantene kan likevel ha nytteverdi som brukererfaringer når nye skoler skal planlegges og eksisterende skoler skal rehabiliteres.

 

Undersøkelsen er et supplement til rapporten Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker fra 2018 hvor det ble samlet erfaringer om det fysiske læringsmiljøet for elever med denne type vansker fra interesseorganisasjoner, fagmiljøer og fra litteratur.

 

Erfaringene fra de skoleansatte viser seg i hovedsak å være sammenfallende med funnene i rapporten fra 2018.

Last ned rapporten Undersøkelse om hvordan det fysiske læringsmiljøet påvirker elever med kognitive og sensoriske vansker. Sammenfatning av intervjuer med ti skoleansatte (2020) som PDF-fil. 

Prosjektet har vært finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Prosjektleder: Karen Anne Noer, Universell Utforming AS

 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha