Mobil og nettbrett på gulvet foran et par røde barnesko

Apper for alle elever!

Hvordan skal skolen sikre at så mange som mulig kan bruke de digitale verktøyene som velges? Vi har testet noen vanlige apper som brukes i skolen og laget en enkel sjekkliste for å avdekke manglende universell utforming. Nå er den klar!

 

Stadig mer undervisning, læring, oppgaver og innlevering skjer digitalt i skolen. Dette skjer via ulike typer digitale læringsressurser, læringsplattformer, digitale bøker, nettsteder eller apper. Noen av appene er generelle og brukes i flere sammenhenger, andre er spesielt utviklet for undervisning.

 

Universell Utforming AS fikk i 2020 tilskudd fra Bufdir til prosjektet "Digital kartlegging i skolen ". Prosjektet skulle undersøke universell utforming i en del vanlige apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skulle vi lage en sjekkliste for lærere, rektorer og skoleeiere slik at de selv kan kontrollere universell utforming i apper. Prosjektet er nå ferdig.

 

Feil funnet i alle appene

På grunn av begrensete midler i prosjektet, har vi kun vurdert iOS-apper. Sjekklisten er også utviklet for apper laget for dette operativsystemet.  

Apper som vi har testet:

1.      Showbie – samhandling, innlevering og oppfølging lærer-klasse-elev-foreldre

2.      Book Creator – lage multimediainnhold

3.      IThoughts – lage tankekart

4.      Gangetesteren – mattespill

5.      Geogebra – geometriundervisning, avansert kalkulator

6.      Kahoot – underholdning, spill, multiple choice-oppgaver

7.      Brettboka – app for å laste ned og lese  digitale lærebøker

 

Disse appene ble valgt for å prøve å oppnå spredning når det gjelder fag, innholdstyper og produsenter.

Vi tok også utgangspunkt i det pedagogiske hjulet som har en femdeling av apper og forsøkte å velge apper som dekker ulike funksjoner.

 

Testene ble gjennomført ved å velge en vanlig oppgave i hver app for deretter å teste et utvalg av kravene i retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) som forskrift om universell utforming av IKT-løsninger bygger på. 

 

Ingen av appene som ble undersøkt, tilfredsstilte alle kravene vi kontrollerte for.

 

Graden av utilgjengelighet varierte fra mindre kritiske feil som kan gjøre det vanskeligere for brukere med funksjonsnedsettelser å bruke appen på lik linje med medelevene, til apper som var helt umulige å bruke for mennesker med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser.

 

Dette har innflytelse på elevers mulighet for likestilt deltakelse i undervisningen.

 

Sjekkliste for apper

Parallelt med den konkrete gjennomgangen av appene, har vi utviklet en sjekkliste med tanke på å kunne utføre en enkel kontroll av appen uten at den som kontrollerer har bakgrunn innen universell utforming eller har utstrakte dataferdigheter.

 

Sjekklisten skal gi en pekepinn på om appen tilfredsstiller de mest grunnleggende kravene til universell utforming, men vil ikke dekke samtlige krav ved et eventuelt tilsyn fra Digitaliseringsdirektoratet.

 

Det er heller ikke garantert at appen er fullt brukbar eller brukervennlig. Selv om sjekklisten ikke avdekker alle problemer, gir den en tydelig indikasjon på nivået av tilgjengelighet.

 

Sjekklisten finnes som nettversjon eller den kan lastes ned som PDF (1MB).

 

Innspill fra sentrale aktører

En referansegruppe har gitt verdifulle innspill i prosjektet. Referansegruppen var nyttige bidragsytere både når det gjaldt test og utvikling av sjekkliste.

Referansegruppen bestod av representanter fra Unge Funksjonshemmede, Utdanningsdirektoratet, Blindeforbundet, Molde kommune, Statped og MediaLT.

Prosjektleder har vært Sigrid Skavlid, Universell Utforming AS. Fra firmaet Inklusio deltok daglig leder Stein Erik Skotkjerra.

Sjekkliste for apper - PDF 1 MB
0

Skriv en kommentar

hCaptcha