Barnetegning av skole med glade barn utenfor

Fem nye prosjekter støttet av Bufdir

Skole var prioritert da Bufdir lyste ut prosjektmidler for 2020. Flere av prosjektene Universell Utforming AS har fått støtte til omhandler derfor skole. Vi skal nå i høst gå i gang med å lage en prosessveileder om innstallering av hørselsteknisk utstyr i skoler, ta uu-sjekk av mobilapper brukt i skolen, holde kurs og gi råd om kartlegging av universell utforming i skolebygg. I tillegg skal vi lage en veileder om farger og kontraster i skolebygg og vi skal utvikle en digital veileder for reiser med buss og bane.

 

Prosessveileder hørselsteknisk utstyr i skolen

Universell utforming AS vil i dette prosjektet følge Undervisningsbygg Oslo KF sitt prosjekt «Forbedret lydmiljø i Oslo-skolene» og lage en veileder og kursopplegg for kommuner som vurderer hørselsteknisk utstyr på skolene sine.  

Gjennom UUAS’ arbeid med universell utforming opplever vi at det er få som har god kunnskap om hvordan lyd og hørsel påvirker muligheten til likeverdig deltakelse og evnen til læring. Det finnes lite kunnskap om konkrete løsninger for utbedring av hørselsmiljøet i eksisterende skolebygg i dag.  

Bedre lyd- og hørselsmiljø i undervisningsbygg vil medføre bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, men også virke positivt for alle andre. 

Et godt lydmiljø vil gi en positiv samfunnsgevinst og dette vil berøre mange mennesker. Eksempelvis gagner god akustikk i rom ikke kun hørselshemmede, men også den øvrige befolkningen. Det gjelder for eksempel personer med konsentrasjonsvansker og barn med normal hørsel som trenger et titalls mer dB enn voksne for å oppfatte tale, barn med ulike diagnoser og to-språklige barn. Gode lydforhold tilfører dessuten voksne, som hører normalt, økt lyttekomfort. Dette fremmer konsentrasjon og overskudd også for lærere som kan bruke stemmen på en mildere måte ved bruk.

Hensikten med prosjektet er for det første å dokumentere og å gjøre det enklere å ivareta mulighet for likestilt deltakelse både for elever og ansatte ved norske skoler, samt hindre stigmatisering gjennom gode lydforhold.

Prosjektet skal samle erfaringer fra Undervisningsbygg sitt prosjekt og spre dette til andre kommuner i form av en prosessveileder, for senere kunne tilby kurs, råd og veiledning til kommuner når det gjelder innstallering av lydutstyr.

Kontaktperson  i Universell Utforming AS er seniorrådgiver Sigrid Skavlid

 

Digital kartlegging i skolen – DISKO

Prosjektet skal kartlegge brukskvalitet og tilgjengelighet i en del vanlig apper som brukes i skoleverket i dag. I tillegg skal det utvikles en sjekkliste for lærere/rektorer/skoleeiere for å kontrollere universell utforming i apper, samt opplegg for kurs om temaet.

Prosjektets målsetting er å gi starthjelp til skoler for å kunne utforme det digitale læringsmiljøet universelt for at alle elever har samme muligheter for å utvikle sine evner og samhandle digitalt på lik linje. Skolen er en viktig arena som legger grunnlaget for videre utdanning og yrkesdeltakelse.

Det finnes lite veiledning for valg av apper for skoleverket når det gjelder universell utforming.

Krav til universell utforming innen utdanningssektoren er ganske nytt da sektoren ble først i 2018 underlagt kravene i forskrift om universell utforming av IKT. Det er grunn til å tro at mange ikke kjenner til regelverket i detalj. Og om de kjenner det, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gripe dette an. 

Prosjektets formål er å gi et bidrag i arbeidet med universell utforming av det digitale læringsmiljø og praktisk hjelp til skoler.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universell Utforming AS og Inklusio i Danmark

Kontaktperson i Universell Utforming AS er seniorrådgiver Sigrid Skavlid

 

Kurs og rådgivning om kartlegging av universell utforming i eksisterende skolebygg

Universell utforming AS har fått tilskuddsmidler til å delfinansiere kurs og rådgivning om kartlegging av universell utforming i eksisterende skolebygg. Målsettingen med tiltaket er å bidra til kompetanseheving som kan gi effektiv kartlegging av universell utforming.

Valg av kartleggingsverktøy, gjennomføring av kartlegging, kartleggingsnivå, prioritering av hvilke avvik som bør utbedres samt nødvendig opplæring i basiskunnskap om universell utforming vil være sentralt. Som en del av prosjektet vil det bli innhentet erfaringer fra brukere om hvordan ulike kartleggingsverktøy fungerer i praksis.

Kommuner eller fylkeskommuner som ønsker å styrke sin kompetanse om temaet, er aktuelle samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere vil bli bedre rustet til å ta gode beslutninger på egne vegne ved at de får bedre kompetanse om universell utforming generelt og om kartlegging av skoler spesielt. Dette kan igjen bidra til likeverdige løsninger i skolene.

Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS: er seniorrådgiver Karen-Anne Noer

 

 

Veileder for farger og kontraster i skolebygg

Sammen med KOI fargestudio skal Universell Utforming AS utvikle en veileder som skal være et hjelpemiddel ved kartlegging, oppgradering og nybygging av grunnskoler. Veilederen skal vise hvordan man kartlegger og vurderer krav til farger og kontraster, samt vise eksempler på fargepaletter til forskjellige rom i grunnskolen.

Gode omgivelser er viktig for personer med kognitive og sensoriske vansker, men har også positiv effekt for alle andre. Riktig bruk av farger vil bidra til likeverdig deltakelse, enklere veifinning og positiv helsegevinst.

Målet med prosjektet er å gi aktører selvtilliten og kompetansen til å se på farger som en ressurs. Og med det skape gode og velfungerende bygg, som gir tilhørighet og trygghet, samt gi estetiske kvaliteter.

Prosjektet er et samarbeid mellom KOI fargestudio og Universell Utforming AS.

Kontaktperson i Universell Utforming AS er rådgiver Kaja Nordskogen Bull

 

 

Buss og bane

Universell Utforming AS har fått midler til å utvikle en veileder i form av en informasjonsportal: Reisekjeden buss og bane. Fra før har vi utviklet en tilsvarende portal for maritim transport. Målsettingen med tiltaket er å utvikle en nasjonal elektronisk veiledning som et verktøy for bestillere og leverandører på området buss og bane (trikk, T-bane og tog). Dette vil bidra til bedre kunnskap hos de som er ansvarlige for denne typen persontransport, når det gjelder brukerbehov, erfaringer internasjonalt, oversikt over gjeldende standarder, eksempler på god praksis og annen relevant informasjon. Dette omfatter også bedre kunnskap om hvilke krav som må stilles til leverandører av produkter og tjenester innen maritim transport for å sikre gode og universelt utformede løsninger og for å oppnå bedre forutsigbarhet i reisekjeden for passasjerer med nedsatt funksjonsevne og andre, når det gjelder transport med buss og bane.

Ved siden av å opprette informasjonsportalen skal det utarbeides sjekklister og et kurs om universell utforming i reisekjeden, samt holdes et seminar. Det opprettes en referansegruppe av relevante aktører som møtes i prosjektperioden. Konkrete resultater av prosjektet omfatter:

  • En elektronisk veiledning, bygget på et samlet bilde av situasjonen når det gjelder utfordringer og løsninger for transportmidlene og for infrastrukturen rundt transport med buss og bane.
  • Kartlegging av dagens situasjon når det gjelder passasjertransport for ulike grupper av passasjerer med nedsatt funksjonsevne, gjennom innhenting av informasjon gjennom en referansegruppe, intervjuer og innhenting av litteratur.
  • Samling av eksempler på god praksis innen transport med buss og bane i forhold til universell utforming.
  • Kurs og seminarer bygget på veiledningen.
  • Andre resultater omfatter økt kunnskap om utfordringer som passasjerer møter i forbindelse med maritim transport, eksempler på god praksis når det gjelder å løse disse utfordringene, og endelig økt bruk av kollektivtransport med de tilhørende gevinster i form av likeverdig tilgang til offentlig persontransport, bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne, samt miljøgevinster.

Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS er faglig leder Rudolph Brynn

 
Deltar i Standard Norges prosjekt

Universell Utforming AS er med i Standard Norges prosjekt for å utvikle standarder for bruk av universell utforming i forbindelse med digitalisering og eldre. Dette prosjektet er også støttet av Bufdir. Hovedmålsettingen med prosjektet er å forbedre eldres situasjon i samfunnet, både når det gjelder å kunne forbli i arbeidslivet, delta aktivt i det digitaliserte samfunn gjennom kompetanse og tilgang til universelt utformede løsninger, og å legge til rette for eldres behov i fremtidens smarte byer og digitaliserte samfunn. Prosjektet har flere delmål, det skal etableres en standardiseringskomite som er bredt sammensatt av relevante eksperter for å utvikle de aktuelle standardene; det skal utarbeides en standard for krav knyttet til universell utforming, digitalisering i forhold til inkluderende arbeidsliv for eldre; utvikles en standard for krav knyttet til universell utforming, digitalisering og tingenes internett, herunder smarthus- og velferdsteknologi og endelig en standard knyttet til universell utforming, smarte byer og eldre, herunder navigasjon, data og personvern.

Kontaktperson for prosjektet i Universell Utforming AS er faglig leder Rudolph Brynn

 

0

Skriv en kommentar

hCaptcha